Karaoke Lyrics: CON_KENH_XANH_XANH_7895.kar

Karaoke Music / Songs in Vietnamese / CON KENH XANH XANH 7895

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music file


Con kênh xanh xanh
những chiều êm ả
nước trôi
đêm đêm trăng lên
theo dòng
buồm căng gió xuôi
con kênh xanh xanh
những mùa sen nở
khắp nơi
bao câu tơ duyên
dạt dào tim ai thắm tươi
thuyền ai lướt qua
hàng chuối với bờ kênh
thuyền ai lướt qua
bông lúa thướt tha
tiếng ai hò khoan
vẳng đưa
những câu tình ca
ngả nghiêng hàng tràm
vang hòa tiếng hò
xa xa
chiến khu bừng vui
ấm bao lòng dân quê tôi
tiếng ai bẻ bàng
nhịp nhàng như tiếng
lòng tôi
con kênh xanh xanh
những chiều êm ả
nước trôi
ghi sâu nơi tôi
bao ngày
tranh đấu nổi sôi
con kênh xanh ơi
khi mùa sen nở
khắp nơi
bên nhau ta xây
trọn bài tình ca
thắm tươi.
Con kênh xanh xanh
những chiều êm ả
nước trôi
đêm đêm trăng lên
theo dòng
buồm căng gió xuôi
con kênh xanh xanh
những mùa sen nở
khắp nơi
bao câu tơ duyên
dạt dào tim ai thắm tươi
thuyền ai lướt qua
hàng chuối với bờ kênh
thuyền ai lướt qua
bông lúa thướt tha
tiếng ai hò khoan
vẳng đưa
những câu tình ca
ngả nghiêng hàng tràm
vang hòa tiếng hò
xa xa
chiến khu bừng vui
ấm bao lòng dân quê tôi
tiếng ai bẻ bàng
nhịp nhàng như tiếng
lòng tôi
con kênh xanh xanh
những chiều êm ả
nước trôi
ghi sâu nơi tôi
bao ngày
tranh đấu nổi sôi
con kênh xanh ơi
khi mùa sen nở
khắp nơi
bên nhau ta xây
trọn bài tình ca
thắm tươi.