Karaoke Lyrics: TINH_TUOI_O_MAI_8015.kar

Karaoke Music / Songs in Vietnamese-3 / TINH TUOI O MAI 8015

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music file


WOMAN
Khi đã yêu rồi
em nào có nghĩ gì
tình đời vạn nẻo
em đâu có biết chi.
Tình yêu tình yêu
tựa phép nhiệm mầu
nên xui em
nhắm mắt qua cầu
ai đâu ngờ
cầu gẫy làm đôi.
Nay đã biết rằng
yêu anh đã lở làng
tình tuổi ô mai
nay cũng đã nát tan.
Tình yêu tình yêu
là lắm phủ phàng
khi thương nhau
đã quá vội vàng
nên khi lìa
thì lại lìa xa.
Hôm nay tình yêu
em đã hiểu rằng
là viên thuốc đắng
bọc đường mà một lần
lầm lở đau thương.
Tuổi ô mai bây giờ
đã khổ vì ai
đêm về than ngắn thở dài
lệ thương thân
khóc đời con gái.
Bây giờ chỉ còn
đau buồn trong kỷ niệm
hiện tại còn đâu
bao giây phút ấm êm.
Tình yêu nhìn xa
tựa ánh kim cương
nên em đâu có biết
là buồn đến khi gần
là giọt lệ tuôn.
Khi đã yêu rồi
em nào có nghĩ gì
tình đời vạn nẻo
em đâu có biết chi.
Tình yêu tình yêu
tựa phép nhiệm mầu
nên xui em
nhắm mắt qua cầu
ai đâu ngờ
cầu gẫy làm đôi.
Nay đã biết rằng
yêu anh đã lở làng
tình tuổi ô mai
nay cũng đã nát tan.
Tình yêu tình yêu
là lắm phũ phàng
khi thương nhau
đã quá vội vàng
nên khi lìa
thì lại lìa xa.
Hôm nay tình yêu
em đã hiểu rằng
là viên thuốc đắng
bọc đường mà một lần
lầm lở đau thương.
Tuổi ô mai bây giờ
đã khổ vì ai
đêm về than ngắn
thở dài lệ thương thân
khóc đời con gái.
Bây giờ chỉ còn
đau buồn trong kỷ niệm
hiện tại còn đâu
bao giây phút ấm êm.
Tình yêu nhìn xa
tựa ánh kim cương
nên em đâu có
biết là buồn
đến khi gần
là giọt lệ tuôn.
Tình yêu nhìn xa
tựa ánh kim cương
nên em đâu có
biết là buồn
đến khi gần
là giọt lệ tuôn.
Tình yêu nhìn xa
tựa ánh kim cương
nên em đâu có
biết là buồn
đến khi gần
là giọt lệ tuôn.