Karaoke Lyrics: MUA_HOA_ANH_DAO_3974.kar

Karaoke Music / Songs in Vietnamese-2 / MUA HOA ANH DAO 3974

Download this free MIDI Karaoke song at the bottom of the page

Some language needs specific fonts to be installed on your computer so you can read the lyrics with the correct accents. Although there maybe some error with the display of the lyrics on this page, it should be OK in your Karaoke software if you have installed the needed fonts.

Lyrics from the MIDI .kar music file


Mùa Xuân sang có hoa Anh Đào
Màu hoa tôi trót yêu từ lâu
Lòng bâng khuâng nhớ ai năm nào hẹn
hò nhau dưới hoa Anh Đào
mình nói chuyện ngày sau
Còn tìm đâu phút vui ban đầu
Bụi thời gian cuốn trôi về đâu?
Để cho ai nhớ thương ai nhiều vì
đã xa cách nhau lâu rồi
dù nói không nên lời Chuyện đời như một
giấc chiêm bao mà thôi
Tìm về quá khứ thấy xuyến xao lòng thôi
Gió xuân đến bao giờ
ngở như bước chân ai qua thềm hay là mơ?
Rồi xuân sang thấy hoa Anh Đào
Màu hoa đây dáng xưa còn đâu?
Niềm tâm tư khép kín trong lòng và
tôi yêu bóng ai năm nào như
đã yêu hoa Anh Đào
Rồi xuân sang thấy hoa Anh Đào
Màu hoa đây dáng xưa còn đâu?
Niềm tâm tư khép kín trong lòng và
tôi yêu bóng ai năm nào như
đã yêu hoa Anh Đào
Mùa Xuân sang có hoa Anh Đào
Màu hoa tôi trót yêu từ lâu
Lòng bâng khuâng nhớ ai năm nào hẹn
hò nhau dưới hoa Anh Đào
mình nói chuyện ngày sau
Còn tìm đâu phút vui ban đầu
Bụi thời gian cuốn trôi về đâu?
Để cho ai nhớ thương ai nhiều vì
đã xa cách nhau lâu rồi
dù nói không nên lời Chuyện đời như một
giấc chiêm bao mà thôi
Tìm về quá khứ thấy xuyến xao lòng thôi
Gió xuân đến bao giờ
ngở như bước chân ai qua thềm hay là mơ?
Rồi xuân sang thấy hoa Anh Đào
Màu hoa đây dáng xưa còn đâu?
Niềm tâm tư khép kín trong lòng và
tôi yêu bóng ai năm nào như
đã yêu hoa Anh Đào
Rồi xuân sang thấy hoa Anh Đào
Màu hoa đây dáng xưa còn đâu?
Niềm tâm tư khép kín trong lòng
và tôi yêu bóng ai năm nào
như đã yêu hoa Anh Đào
Niềm tâm tư khép kín trong lòng
và tôi yêu bóng ai năm nào
như đã yêu hoa Anh Đào
Niềm tâm tư khép kín trong lòng
và tôi yêu bóng ai năm nào
như đã yêu hoa Anh Đào